Lodaer Img

Fodsmerter, svangsenebetændelse, plantar fasciitis eller hælspore?

Fodsmerter, hælsmerter, svangsenebetændelse, eller Plantar Fascitis?

Har du smerter under din fod
Så lider du måske af plantar fascitis, også kendt som svangbetændelse eller inflammation i foden.
Plantar fascitis er en irriterende tilstand, der forårsager smerte under foden. Tilstanden kan opstå, når du overbelaster din fod eller fødder.

Plantar fascia knytter sig til hælen og løber under foden, hvorefter den igen knytter sig til de fem tæer. Når du tager et skridt under løb eller gang og kommer helt op på forfoden, strammer du automatisk plantar fascia. Senernes formål er at holde foden stabil, så du kan bære din vægt på forfoden uden, at foden kollapser.

Svangsenesmerter: Symptomer på Plantar Fascitis

Når du har inflammation eller smerte i svangen, viser det sig forskelligt. Nogle vil opleve smerter eller ømhed omkring hælen og hælregionen, nogle vil opleve ømhed nær tæerne, og andre vil føle irritation under hele foden. Hvis du har smerter omkring hælen, skal du være opmærksom på, at det også kan skyldes en hælspore, så det er vigtigt at få det afklaret af en praktiserende behandler med ekspertise i fødder og fodproblemer. Hælproblemer og svangsmerte er typiske overbelastningsproblemer hos løbere eller personer, der går og står meget i deres daglige liv.

Smertelindring for symptomer på Plantar Fascitis

Osteopati kan tilbyde flere potentielle fordele for personer, der lider af plantar fascitis og andre former for fodsmerter, selvom det er vigtigt at bemærke, at osteopatiens effektivitet kan variere afhængigt af den enkelte sag og de specifikke teknikker, som osteopaten anvender.

Her er nogle potentielle virkninger af osteopati på plantar fascitis:

Smertelindring:

Osteopatiske teknikker såsom blid vævsmanipulation, ledmobilisering og strækøvelser kan hjælpe med at reducere smerte forbundet med plantar fascitis.
Forbedret cirkulation: Osteopatiske manipulative teknikker sigter mod at forbedre blodgennemstrømningen til de berørte væv, hvilket kan lette helingsprocessen.
Muskelbalance og justering: Osteopatisk manipulation fokuserer på at genoprette balance og justering i muskuloskeletalsystemet.

Forbedret mobilitet og funktion og styrke:

Osteopatisk behandling kan forbedre bevægelsesområdet og funktionelle bevægelsesmønstre i foden og anklen.
Fodens styrke er essentiel for dens funktion og det er naturligvis en vigtig del af behandling af sikre sig dette fungere optimalt

Forebyggende strategier:

Osteopater kan også give råd om livsstilsændringer, fodtøjsvalg og specifikke træningsprogrammer for at hjælpe med at forebygge tilbagefald af plantar fasciitis.

Ved Klinik KropsVærkstedet er vi kvalificerede osteopater, og vi står over for lignende situationer dagligt. Med vores ekspertise inden for osteopati kan vi tilbyde specialiseret pleje og behandling for at tackle de underliggende biomekaniske dysfunktioner, der bidrager til tilstanden. Med specifikke manuelle terapiteknikker, såsom bindevævsteknikker, ledmobilisering og muskelenergiteknikker, kan vi hjælpe med at genoprette korrekt funktion i fod, ankel og nedre ekstremiteter.

Osteopati bruges ofte som en del af en omfattende behandlingsplan, der også kan omfatte andre metoder såsom fysioterapi, ortopædisk fodtøj og aktivitetsmodifikation.

Derudover kan vi give personlig vejledning om strækøvelser, ergonomiske justeringer og livsstilsændringer for at støtte smertelindring og langsigtet bedring. Ved at tackle årsagen til Plantar Fascitis og fremme generel muskuloskeletal sundhed kan vi hjælpe vores klienter med at opnå varig lindring og forbedret livskvalitet.

Forebyggelse og lindring af Plantar Fascitis med det rette fodtøj

Du kan hjælpe med at forebygge eller lindre plantar fascitis. Hvis du er en løber eller belaster dine fødder meget i dit daglige liv, er det en rigtig god idé at være kritisk over for dit daglige fodtøj, indlægssåler og løbesko. Prøv at finde en sko eller løbesko med den rette støddæmpning omkring området, hvor du har tendens til at have smerter. Hvis du primært føler ømhed omkring din hæl, kan det også være en god idé at købe en hælindlægssål for at yderligere dæmpe belastningen. Hvis du har prøvet mange gode tips og sko og stadig oplever problemer, er det en rigtig god idé at få lavet en dynamisk fodindlægssål eller skoindlægssål.

Vi samarbejder med Kaiser Sport & Ortopædi, som er specialiserede inden for området og kan hjælpe dig med at finde det mest passende par sko til din fod og skabe en indlægssål, der tilpasser sig perfekt til din fods svang.

Behandling af Plantar Fascitis og svangsmerte på Klinikken

På Klinikken har vi en særlig tilgang til at behandle dig og dine smerter. Vi arbejder altid på at finde årsagen til, hvad der udløser smerterne. Når vi finder årsagen, kan vi behandle den og få dig hurtigere på fode igen. Alle vores behandlere har indgående kendskab til hinandens evner og kompetencer, og vi ved, at vi kan behandle skaderne ved at bruges hinandens indbyrdes og  dybdegående forståelse til dine forsmerter.

— ENGLISH VERSION —

Plantar Fasciitis – Pain in the Arch and Foot Pain

What is Plantar Fasciitis?

Do you have pain under your foot? Then you may be suffering from plantar fasciitis, also known as arch inflammation or inflammation in the foot.

Plantar fasciitis is an irritation condition that causes pain under the foot. The condition can occur when you overstrain your foot or feet.

The plantar fascia attaches to the heel and runs under the foot, attaching again at the five toes. When you take a step while running or walking and come fully onto the forefoot, you automatically tighten the plantar fascia. The tendon’s purpose is to keep the foot stable so you can bear your entire weight on your forefoot without the foot collapsing.

Arch pain: Symptoms of Plantar Fasciitis

When you have inflammation or pain in the arch, it manifests differently. Some will experience inflammation pain or tenderness around the heel and heel region, some will experience tenderness near the toes, and others will feel irritation under the entire foot. If you have pain around the heel, be aware that it may also be due to a heel spur, so it’s important to have it clarified by a practitioner with expertise in feet and foot problems. Heel problems and arch pain are typical overuse issues in runners or people who walk and stand a lot in their daily lives.

Pain relief for symptoms of Plantar Fasciitis

Osteopathy can offer several potential benefits for individuals suffering from plantar fasciitis, although it’s important to note that the effectiveness of osteopathy may vary depending on the individual case and the specific techniques used by the osteopath. Here are some potential effects of osteopathy on plantar fasciitis:

– Pain Relief
Osteopathic techniques such as soft tissue manipulation, joint mobilization, and stretching exercises can help reduce pain associated with plantar fasciitis. By addressing muscle tension, improving joint mobility, and promoting better alignment, osteopathy may alleviate discomfort in the affected area.

– Improved Circulation: Osteopathic manipulative techniques aim to enhance blood flow to the affected tissues, which can facilitate the healing process. Better circulation can help reduce inflammation and promote tissue repair, contributing to the resolution of plantar fasciitis symptoms.

– Muscle Balance and Alignment: Osteopathic manipulation focuses on restoring balance and alignment to the musculoskeletal system. By addressing imbalances or restrictions in the muscles, ligaments, and joints of the foot and lower limb, osteopathy aims to alleviate strain on the plantar fascia and prevent further irritation or injury.

– Enhanced Mobility and Function:
Osteopathic treatment may improve range of motion and functional movement patterns in the foot and ankle. By addressing restrictions in joint mobility and promoting better biomechanics, osteopathy can help individuals with plantar fasciitis move more comfortably and efficiently.

– Preventative Strategies: Osteopaths may also provide advice on lifestyle modifications, footwear choices, and exercise programs to help prevent the recurrence of plantar fasciitis. By addressing contributing factors such as poor posture, improper footwear, or overuse injuries, osteopathy aims to reduce the risk of future flare-ups.

Let us help you

At KropsVærkstedet we are qualified osteopaths, and  we encounter similar situations on a daily basis. With our expertise in osteopathy, we can offer specialized care and treatment to address the underlying biomechanical dysfunctions contributing to the condition. With specific manual therapy techniques, such as myofascial release, joint mobilization, and muscle energy techniques, can help restore proper function to the foot, ankle, and lower extremities.

Osteopathy is often used as part of a comprehensive treatment plan that may also include other modalities such as physical therapy, orthotic devices, and activity modification.

Additionally, we can provide personalized guidance on stretching exercises, ergonomic adjustments, and lifestyle modifications to support pain relief and long-term recovery. By addressing the root cause of Plantar Fasciitis and promoting overall musculoskeletal health, we can help our clients achieve lasting relief and improved quality of life.

Preventing and relieving Plantar Fasciitis with the right footwear

You can help prevent or relieve plantar fasciitis. If you’re a runner or you strain your feet a lot in your daily life, it’s a really good idea to be critical about your daily footwear, shoe inserts, and running shoes. Try to find a shoe or running shoe with good shock absorption around the area where you tend to have pain. If you feel tenderness primarily around your heel, it may also be a good idea to buy a heel insert to further cushion the load. If you’ve tried many good tips and shoes and still experience problems, it’s a really good idea to get a dynamic foot insert or shoe insert made.

We collaborate with Kaiser Sport & Ortopædi, who are specialized in the sector and can help you find the most suitable pair of shoes for your foot, and create an insole that adapts perfectly to the arch of your foot.

Treatment of Plantar Fasciitis and arch pain at the Clinic

At the Clinic, we have a special approach to treating you and your pain. We always work diligently to find the cause of what triggers the pain. When we find the cause, we can treat it and get you back on your feet faster. All our practitioners have in-depth knowledge of each other’s abilities and competencies, and we know that we can address the injuries by using each other’s strengths.

We are here to help you

At Klinik KropsVærkstedet, it is possible to book a session for treatment at any time of the day. This means that if it suits you best to receive treatment on the weekend, in the evening, or after work, it is possible to be treated at the desired time. Naturally, we believe it is reasonable to charge an additional fee for treatment during off-peak hours and weekends; therefore, the treatment will also incur a slightly higher cost.

We are looking forward to meeting you

Contact us


    Ved tryk på “Send” samtykker De til at vi besvarer Deres henvendelse.